Lịch cúp điện Bắc Tân Uyên từ ngày 24/02 đến 01/03/2022

Lịch cúp điện Bắc Tân Uyên từ ngày 24/02 đến 01/03/2022

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 18:00:00 Từ KCN Đất Cuốc dọc đường DH 411 tới ngã ba Hốc Râm, Từ Cầu Rạch Rớ dọc đường DT 746 tới nhà máy xi Măng Bình Dương, Khu vực từ Cây Xăng Phú Lợi dọc đường HL 412 đến Ngã 3 Huyện Đội, từ Ngã 3 Bà Muộn dọc đường HL 411 đến Ngã 3 Lâm Trường, từ Ngã 3 Bà Muộn dọc đường ĐT 746 đến Cầu Gõ, khu vực Đường D2-N1, N3, N5-2 KCN Nam Tân Uyên mở rộng (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 18:00:00 khu công nghiệp đất Cuốc B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 18:00:00 Từ ngã ba chợ Tân Thành dọc đường DT 746 tới trường cai nghiện Số 4, từ ngã ba tân Định dọc đường DT 746 tới ngã ba Hiếu Liêm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 18:00:00 Từ Cổng khu công nghiệp Đất Cuốc A dọc đường DH 411 bên trái đường tới ngã ba Hốc Râm, Từ ngã ba Cây Trắc dọc đường giao thông nông thôn tới nhà Ông tám Định (Bưng Lương), từ ngã ba Hốc Râm dọc đường DH 414 tới ngã ba Minh Quăng, từ ngã ba Minh Quăng dọc đường DH 414 tới ngã ba chợ chiều Lạc An, từ ngã ba Hiếu Liêm dọc đường DT 746 tới nhà áy xi măng Bình Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 06:30:00 Từ ngã ba Tân thành dọc đường DT 746 tới ngã ba Hội Ngã, từ ngã ba Hội Nghĩa dọc đường DT 747B tới dốc Cây Cầy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 18:00:00 khu công nghiệp đất Cuốc A, từ Công an huyện Bắc Tân Uyên dọc đường DH 415 tới trang trại Bùi Đình Phương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 13:30:00 Từ ngã ba Tân thành dọc đường DH 411 tới Công An huyện Bắc Tân Uyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 18:00:00 khu công nghiệp đất Cuốc B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 18:00:00 Từ ngã ba Minh Quăng dọc đường DH 414 tới nga ba Mỹ Lộc, từ Bến phà Bà Miêu dọc đường DT 746 tới nhà máy xi măng Bình Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 06:00:00 18:00:00 Từ KCN Đất Cuốc dọc đường DH 411 tới ngã ba Hốc Râm, Khu vực từ Cây Xăng Phú Lợi dọc đường HL 412 đến Ngã 3 Huyện Đội, từ Ngã 3 Bà Muộn dọc đường HL 411 đến Ngã 3 Lâm Trường, từ Ngã 3 Bà Muộn dọc đường ĐT 746 đến Cầu Gõ, khu vực Đường D2-N1, N3, N5-2 KCN Nam Tân Uyên mở rộng (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 24/02/2022 08:45:00 10:15:00 Nội bộ trạm Thiên Thiên Hằng Thay hư điện kế
Điện Lực Bắc Tân Uyên 24/02/2022 10:05:00 12:05:00 Nội bộ trạm Ngô Văn Khắp T2 Thay hư điện kế
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 18:00:00 18:30:00 Từ ngã ba Tân thành dọc đường DH 411 tới Công An huyện Bắc Tân Uyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bắc Tân Uyên 27/02/2022 18:00:00 18:30:00 Từ ngã ba Tân thành dọc đường DT 746 tới ngã ba Hội Ngã, từ ngã ba Hội Nghĩa dọc đường DT 747B tới dốc Cây Cầy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *